๓.๑ บทสรุป

เป็นงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราผลตอบแทนภายในด้านเศรษฐกิจของโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล เพื่อหาความเปลี่ยนแปลงของผลิตภาพการผลิต (Productivity) ในชุมชนพึ่งตนเองตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙)