๗.๒ คำอธิบาย/แนวคิด

คณะผู้ศึกษา ได้พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่ในระดับที่ ๑ คือเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้