๗.๑ บทสรุป

การศึกษานี้มุ่งศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน และปัจจัยตัวกำหนดต่าง ๆ ที่มีผลต่อระดับการพึ่งพาตนเองของชุมชน โดยอาศัยแนวคิดจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข โดยสุ่มตัวอย่างจากชุมชนระดับหมู่บ้านแบบเฉพาะเจาะจงใน ๓ อำเภอที่มีระดับการพึ่งพาตนเอง ๓ ระดับ ได้แก่ (๑) กลุ่มชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้ (๒) กลุ่มชุมชนที่พอจะพึ่งพาตนเองได้ และ (๓) กลุ่มชุมชนที่พึ่งพาตนเองไม่ได้เลย เพื่อเปรียบเทียบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพึ่งพาตนเองของแต่ละกลุ่ม โดยเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจาก ๓ อำเภอคือ อำเภอแม่ทะ อำเภอเสริมงาม และอำเภอเกาะคา และชุมชนหมู่บ้านจำนวน ๙ แห่ง