๗. อลิศา เชยประเสริฐ และ พรทิพย์ รังสฤษฎ์วุฒิกุล - การศึกษาชุมชนพึ่งตนเองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแบบยั่งยืน ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดลำปาง

มหาวิทยาลัยโยนก