๘. พิษณุ อุตตมะเวทิน และคณะ - โครงการส่งเสริมการเพาะและเลี้ยงปลาเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและทุพโภชนาการในประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๔๕