๖.๒ คำอธิบาย/แนวคิด

เป็นงานวิจัยที่อาศัยข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างการวิจัยเป็นกลุ่มคนที่เดิมมีอาชีพตัดไม้ขายนายทุน เมื่อเข้าสู่ระบบวนเกษตรจึงหยุดการทำลายป่า ทั้งนี้ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การตั้งหมู่บ้านน่าจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้ แต่ไม่รุนแรงนัก