๑๒. พัชรี ล่าสุด - ทัศนคติของนักศึกษาสถาบันราชภัฏมหาสารคามเกี่ยวกับบทบาทของผู้นำชุมชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม ๒๕๔๓