๑๒.๑ บทสรุป

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อบทบาทผู้นำชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถของผู้นำชุมชน และเพื่อประเมินศักยภาพและความสามารถของผู้นำชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขแนวทางที่เกี่ยวข้องต่อไป