๑๒.๒ คำอธิบาย/แนวคิด

คณะผู้วิจัยศึกษาในประเด็นต่อไปนี้คือ (๑) ศึกษาปัญหาศักยภาพการทำงานของผู้นำชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น (๒) ความสนใจของนักศึกษาสถาบันราชภัฏมหาสารคามเกี่ยวกับการทำงานของผู้นำชุมชนในเรื่องต่างๆ (๓) แนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำงานของผู้นำชุมชนให้ดีขึ้น รวมทั้ง (๔) แนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนในด้านต่างๆ

คณะผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถาม ๑๒๐ ชุด โดยแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนั้น เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนการประเมินค่าและแบบปลายเปิด เนื้อหาในแบบสอบถามแบ่งเป็น ๓ ตอน: ตอนที่ ๑ เกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ ๒ เกี่ยวกับความคิดเห็นในบทบาทของผู้นำชุมชนและความในใจในการพัฒนาของผู้นำชุมชนในท้องถิ่น และตอนที่ ๓ เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาของผู้นำชุมชน

งานวิจัยดังกล่าวมีข้อเสนอแนะว่า ผู้นำชุมชนควรให้ความสนใจในปัญหายาเสพติดในชุมชน ปัญหาจากการประสานระหว่างผู้นำกับสมาชิกในชุมชนที่ยังไม่มีความใกล้ชิดและรับรู้ปัญหาได้มากเท่าที่ควร ปัญหาจากการแสดงบทบาทเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชน ความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชน รวมทั้งปัญหาจากการอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่และภูมิปัญญาในชุมชน

นักศึกษาสถาบันราชภัฏมหาสารคาม ผู้ทำการวิจัยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้นำชุมชนในด้านบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ว่า บุคลิกภาพที่ดีของผู้นำชุมชนก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวบ้าน จากการศึกษาความรู้ความสามารถของผู้นำชุมชนพบว่าความรู้ความสามารถมีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านการศึกษาในชุมชน ทำให้ผู้นำชุมชนสามารถเป็นตัวแทนทางราชการได้ดี