๑๑.๒ คำอธิบาย/แนวคิด

งานวิจัยดังกล่าวได้ประเมินผลการพัฒนาในช่วงทศวรรษ พบว่าแม้ว่าการพัฒนาที่ผ่านมาจะเป็นการพัฒนาที่ขาดสมดุลด้านคุณภาพ แต่ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่มีจุดแข็งอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๔๐ ที่เป็นรากฐานการปฏิรูปทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทำให้เกิดการกระจายอำนาจ และเกิดจุดแข็งของฐานการผลิตการเกษตรที่หลากหลาย มีศักยภาพที่จะสามารถเป็นแหล่งผลิตอาหารโลก และเป็นผลมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๙ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งเน้นความสมดุลมีคุณภาพและยั่งยืน โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นฐานมุ่งสู่ความเป็นสังคมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพ มีคุณภาพ สมานฉันท์ และมีความเอื้ออาทรต่อกัน