๑๑. สุนันทา โชติเสถียร - การวิจัยเศรษฐกิจชุมชนการเกษตรพึ่งตนเองด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านชุมชนคลองผู้ใหญ่ปลื้ม (ชุมชนเกษตรรุ่งเรืองทรัพย์)

สถาบันราชภัฏ ๒๕๔๕