๑.๒ คำอธิบาย

แนวคิดทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกว่า เศรษฐกิจพอเพียง ออกสู่สังคมปลายปี ๒๕๔๐ ตามมาด้วยแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง ซึ่งกลายเป็นกระแสใหม่ เป็นทางเลือกใหม่ที่รับรู้กันแพร่หลายในสังคม แต่จะเป็นจริงได้ย่อมขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและจิตวิสัยของชนชั้นกลางและกลุ่มนายทุนต่าง ๆ ภายในอีกด้วยว่า จะเห็นด้วย ยอมรับ และปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนหรือไม่ ดังนั้นพฤติกรรมและจิตวิสัยของชนชั้นกลาง และกลุ่มนายทุนจึงเป็นตัวแปรหนึ่งที่จะช่วยชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของแนวคิดเศรษฐกิจพึ่งตนเองหรือเศรษฐกิจพอเพียงว่า มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้มากน้อยเพียงใด

นอกจากนี้ การพุ่งประเด็นความสนใจให้กับเศรษฐกิจชาวบ้าน และวิถีเศรษฐกิจของชนบทอย่างเดียวคงไม่มีพลังพอ ที่จะขับเคลื่อนกระแสเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง หรือเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล เพราะความเป็นชุมชนของชนบทมีการผันแปรตามการเปลี่ยนแปลงของเมือง ชาวชนบทส่วนหนึ่งหลั่งไหลเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ในขณะเดียวกัน ก็เกิดเมืองใหญ่ ๆ ขึ้นมากมาย ส่วนหนึ่งเป็นชาวชนบทที่เข้ามาตั้งชุมชนของตนรวมกับชาวเมืองเดิม ชุมชนเมืองจึงมีวิถีการดำเนินชีวิตหลากหลายและแตกต่างจากชนบท ซึ่งเป็นส่วนกุมกลไกทางเศรษฐกิจที่สำคัญและชุมชนของคนชั้นล่างส่วนใหญ่ในเมืองก็มีรากมาจากชนบท ด้วยเหตุนี้ แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนในอีกบริบทหนึ่งจึงจำเป็นต้องรวมเอาชุมชนเมืองเข้ามาด้วย