๒. มนูญ สอนเกิด และ สุทธิรักษ์ หงสะมัด - สรุปผลงานวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน ระดับครัวเรือน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

หนังสือรวมบทความการเสวนาสหสาขาสหวิชาการ ระหว่างสถาบันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ๒๕๔๔