๑. เสรี สีลาลัย - เศรษฐกิจชุมชนกับเศรษฐกิจแห่งชาติ รายงานเบื้องต้นเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านไทย โครงการวิจัยเศรษฐกิจชุมชน หมู่บ้านไทยและโครงการพลวัตรทางเศรษฐกิจชุมชน ๓ ลุ่มน้ำ

ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ๒๕๔๔