๑.๑ บทสรุป

วิถีเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองเป็นวิถีเศรษฐกิจที่เน้นความพอเพียงภายในชุมชนเป็นสำคัญ ตามหลักว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นกระแสที่หวนกลับไปสร้างศักยภาพในการพึ่งพาตนเองแทนที่จะพึ่งพาภายนอก หากวิถีเศรษฐกิจชุมชนแผ่ขยายจนกลายไปเป็นวิถีเศรษฐกิจแห่งชาติก็จะส่งผลให้เกิดศักยภาพในการพึ่งตนเองของประเทศสูงขึ้น และลดการถูกเอารัดเอาเปรียบจากประเทศที่แข็งแรงกว่าได้เพราะเรามีอำนาจการต่อรองเพิ่มขึ้น