๘.๑ บทสรุป

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมชุมชนและโรงเรียนให้สามารถพึ่งตนเองในการแก้ปัญหาทุพโภชนาการผ่านการจัดตั้งกลุ่มกองทุนเพื่อช่วยเหลือตนเอง รวมทั้งจะเน้นสนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนและโรงเรียนใหม่และกับชุมชนและโรงเรียนเก่า ให้สามารถพึ่งตนเองต่อไปได้หลังจากโครงการดังกล่าวสิ้นสุด ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้สำรวจความต้องการของคนในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ที่รู้จุดแข็ง จุดอ่อนในชุมชนของตนเองอย่างดี และเป็นผู้ปฏิบัติงานตามความคิดของตนเองโดยมีนักวิจัยเป็นเพียงพี่เลี้ยง เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองและดำเนินการอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ จากประสบการณ์ของคณะผู้วิจัยพบว่า ชาวอีสานต้องการมีรายได้จากการเกษตรและผลผลิตทางเกษตรมากที่สุด