๔. ​ขวัญกมล กลิ่นศรีสุข - ปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารประกอบหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๒๕๔๕