๘.๑ บทสรุป

หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาการจัดการและการวางแผนธุรกิจชนบท หัวข้อปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (การจัดการและการประเมินโครงการ) ที่ได้เริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๔๕ มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษามาร่วมกันวิเคราะห์พัฒนาการในหมู่บ้านของตนเองว่า มีผลผลิตใดบ้างเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล เพื่อให้มีชีวิตที่พอเพียง เพื่อให้ทราบถึงระดับการจัดการที่ทำให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลดังกล่าว