๖.๑ บทสรุป

เป็นการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการตั้งชุมชนวนเกษตรในพื้นที่รอยต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยอาศัยกลุ่มประชากรครอบครัวที่ก่อผลกระทบต่อระบบนิเวศและผลกระทบด้านสังคมศาสตร์โดยผ่านการสังเกต สัมภาษณ์ และติดตามผล เป็นเวลา ๖ เดือน