๘. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ กอบศักดิ์ ภูตระกูล - การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒๕๔๕