๗.๒ ค่าอธิบาย

งานวิจัยดังกล่าวอาศัยตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า ได้แก่ การสนับสนุนจากภาครัฐบาลเกณฑ์มาตรฐานในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ และปัจจัยกระบวนการ รวมทั้งใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรที่เป็นประธานกลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling random)