๘.๑ บทสรุป

ผู้เขียนอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ความรู้ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และการกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกโดยเน้นว่าความสามารถในการใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ประเมินความสำเร็จและข้อจำกัดของการพัฒนาที่เกิดขึ้นในอดีตว่า เป็นสิ่งที่ควรศึกษาเพื่อนำมาพัฒนาองค์ความรู้ของวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสม และสามารถก่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลตามสภาพการณ์สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ต่อไป

สำหรับประเทศไทย การพัฒนาที่ผ่านมาในอดีตก่อให้เกิดทั้งความสำเร็จและปัญหาข้อจำกัดต่างๆ ด้วยเช่นกัน บทความนี้ได้นำเอา "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" มาวิเคราะห์ควบคู่ไปกับองค์ความรู้ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และพิจารณาบทบาทของเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ชนบทที่ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรในอดีต

ผู้เขียนเน้นความสำคัญในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวคิดและหลักการของ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" เป็นประการแรก เพื่อให้เกิดการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด