๗. ศิษฏ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ - การพัฒนามูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการตลาดของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด สถาบันราชภัฏยะลา