๗.๑ บทสรุป

เป็นงานวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลให้กับกลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)ในส่วนของกองทุนหมู่บ้าน การพักชำระหนี้ อินเทอร์เน็ตตำบล และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเพื่อพัฒนามูลค่าเพิ่มผลผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแตกต่างในด้านเครื่องหมายการค้า ยี่ห้อ หีบห่อ หรือ บรรจุภัณฑ์ และเพื่อศึกษาผลผลิตที่ได้รับจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดขายและกำไร ส่วนครองตลาด ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และคุณภาพที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งเพื่อศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะของกลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้