๖.๒ คำอธิบาย

โครงการดังกล่าวจะอาศัยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่สรุปความโดย ดร. อภิชัย พันธเสน เป็นเกณฑ์ในการทำวิจัย ซึ่งได้นิยามความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ ๙ ประการ คือ

  • ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ใช้ค่าใช้จ่ายต่ำ

  • ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  • ไม่พยายามใช้เทคโนโลยีแทนการจ้างงาน

  • ไม่ขยายกิจการเร็วเกินไปโดยต้องดูความสามารถของตัวเอง

  • ไม่โลภเกินไป

  • เน้นความซื่อสัตย์สุจริตไม่เอาเปรียบผู้บริโภค คนงาน และผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

  • ลดความเสี่ยงทางการตลาดโดยมีผลผลิตที่หลากหลาย

  • บริหารความเสี่ยงต่ำโดยใช้ทุนภายในเป็นหลัก

  • ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่หาง่ายในตลาดท้องถิ่น แล้วจึงขยายสู่ตลาดภายนอก