๙. ปรียานุช พิบูลสราวุธ - ความเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคม: ประสบการณ์จากประเทศไทย (Socioeconomic Vulnerability: Experiences from Thailand)

๒๕๔๔