๕.๒ คำอธิบาย

คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยแบบ Document research ควบคู่การออกภาคสนาม ดังนั้น การศึกษาจึงอาศัยสารสนเทศจากทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในขณะเดียวกัน จะต้องติดตาม สอบถามและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานจากผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้เข้าร่วมในโครงการพัฒนา โดยการส่งผู้ช่วยวิจัยเข้าไปอยู่ในพื้นที่ประมาณ ๑ เดือน และนักวิจัยจะเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย ทั้งนี้ วิธีการนำเสนอจะเป็นการบรรยายและให้ข้อมูล (Informative)