๕.๑ บทสรุป

งานวิจัยดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา แนวคิด และวิธีการดำเนินงานของโครงการพัฒนาตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในพระราชดำริ และเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนภายใต้โครงการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น อาชีพ รายได้ ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ

งานวิจัยนี้อาศัยแนวคิดที่ได้จากโครงการพัฒนาตามแนวทฤษฎีใหม่ ที่จะศึกษาในจำนวนทั้งสิ้น ๗ โครงการ คือ (๑) โครงการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา (๒) โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด จ.นครนายก (๓) โครงการพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี (๔) โครงการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี (๕) โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่บ้านแดนสามัคคี จ.กาฬสินธุ์ (๖) โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ จ.นครราชสีมา และ (๗) โครงการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ โดยจะเริ่มศึกษาการดำเนินงานตั้งแต่ริเริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันและศึกษาภาพรวมของโครงการทั้งหมด มิได้ศึกษาด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ