๕. ประยงค์ เนตยารักษ์ และคณะ - การประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

คณะเศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์