๖. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - โครงการวิจัยเศรษฐกิจท้องถิ่น ๒๐๐ อำเภอ

สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ๒๕๔๕-๒๕๔๖