๖.๑ บทสรุป

งานวิจัยดังกล่าวเป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • เพื่อศึกษาภาพรวมของเศรษฐกิจท้องถิ่นในระดับอำเภอจำนวน ๑๘๐ แห่ง เพื่อให้เห็นภาพรวมในเชิงปริมาณของข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและศักยภาพของหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมาย

  • เพื่อพัฒนาตัวแบบกระบวนการจัดทำแผนเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอเชิงลึก ๕ แห่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในตัวแบบของระบบข้อมูล และความสัมพันธ์ระหว่างอำเภอดังกล่าวกับอำเภอภายนอก

  • เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายในระดับอำเภอ ระหว่างตำบลต่าง ๆ กับการค้า และบริการของเมืองในอำเภอเหล่านั้น