๑. ณัฐพงศ์ ทองภักดี และคณะ - การปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้านการค้าระหว่างประเทศ

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ TDRI ๒๕๔๒