๑.๑ บทสรุป

ผู้เขียนได้กล่าวถึง ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศในเชิงความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative advantage) และทฤษฎีการค้าแบบใหม่ที่ประยุกต์เข้ากับแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี

การดำเนินการลดความเสี่ยงด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่นใช้นโยบายที่ช่วยให้เกิด Comparative advantage อย่างถาวร ตลอดจนการระมัดระวังต่อผลกระทบต่างๆจากทั้งภายในและภายนอก นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันความผันผวนในรูปต่าง ๆ