๖. สมชัย จิตสุชน - พฤติกรรมที่ไม่พอเพียงกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ TDRI ๒๕๔๒