๖.๑ บทสรุป

ผู้เขียนใช้คุณลักษณะ ๔ ประการ คือ (๑) ความพอประมาณ (๒) ความมีเหตุผล (๓) ความซื่อสัตย์ และ (๔) ความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวัง เป็นคุณสมบัติหลักของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วจึงวิเคราะห์ความหมายทางเศรษฐศาสตร์ของเศรษฐกิจที่ไม่พอเพียง โดยพิจารณาในแง่ของคุณสมบัติทั้งสี่ดังกล่าว อย่างไรก็ตามบทความนี้เปรียบเสมือน "Anecdotal examples" ของความไม่พอเพียงจึงไม่สามารถใช้เป็น "Definitive paradigm demonstration" ของความพอเพียงได้