๑. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ - ข้อคิดเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงินของประเทศ

๒๕๓๐