๑.๓ ข้อสังเกตและความเห็นของผู้สรุป

ข้อคิดเห็นของผู้เขียนสะท้อนถึงการนำความพอดี ความคล่องตัว ความระมัดระวัง การป้องกันปัญหามาใช้ก่อนที่จะรุนแรงขึ้น การประสานเป้าหมายทางเศรษฐกิจมาใช้ในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาค ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะเรื่องทางสายกลาง และเป็นตัวอย่างชี้ว่าปรัชญาการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาใช้กับการบริหารประเทศในระดับมหภาคได้ เช่นเดียวกับในระดับบุคคล