๑.๑ บทสรุป

ผู้เขียนได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงินของประเทศ โดยหยิบยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของผู้เขียนในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคช่วงปี ๒๕๒๒-๒๕๒๙ สรุปว่าการดำเนินนโยบายการเงินอย่างเหมาะสมมีหลักการสำคัญ ๓ ประการคือ (๑) ความพอดี (๒) ความคล่องตัว และ (๓) ความระมัดระวัง โดยมุ่งรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สนับสนุนการขยายตัวของประเทศ และส่งเสริมการกระจายรายได้ ขณะเดียวกันต้องป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดความรุนแรง โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมา และต้องประสานเป้าหมายทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ด้วย