๑๐. สุทธาภา อมรวิวัฒน์ - การลงทุนด้านสาธารณูปโภคและการบริหารจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่พึ่งพิงระบบการชลประทานขนาดเล็ก (Infrastructure Investment and Policy Management of Water Resources for Small-scale Irrigated Agriculture)

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology (MIT) ๒๕๔๕