๕.๒ คำอธิบาย

งานวิจัยดังกล่าวยึดแนวคิดในการประเมินผลที่เป็นระบบ (System approach) พิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งปัจจัยนำเข้ากระบวนการผลผลิตและผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ อาศัยวิธีวิเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์เจาะลึกผู้บริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริในกระทรวงและระดับจังหวัดรวมทั้งสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริที่ได้รับการสนับสนุนในการขุดสระน้ำหรือขุดสระเพิ่มเติมโดยใช้เงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย

คณะผู้วิจัยได้ข้อสรุปร่วมกันว่า การดำเนินการโครงการดังกล่าวล่าช้า เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรบุคคล ยานพาหนะและวัสดุที่ใช้ในโครงการ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในแต่ละขั้นอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการ ประกอบกับการบริหารงานโครงการมีลักษณะรวมศูนย์อำนาจการตัดสินใจที่ส่วนกลางทำให้การวางแผนโครงการไม่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ พื้นที่และทำให้เกษตรกรไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่อย่างแท้จริง