๕.๑ บทสรุป

งานดังกล่าวเป็นงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริว่าได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในขั้นตอนต่าง ๆ หรือไม่ เกษตรกรคิดถึงเป้าหมายที่จะได้รับจากการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ มากน้อยเพียงใด รวมทั้งศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและเกษตรกรว่าขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนในด้านใดบ้าง