๕. วันเพ็ญ วอกลาง และ ป้อมเพชร ธารภรนุกุล - การติดตามประเมินผลโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางสังคมจากธนาคารพัฒนาเอเชีย งวดที่ ๑: โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

๒๕๔๓