๖. ปรีชา พรหมมา - การวิเคราะห์รายได้ของเกษตรกรจากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงใน จ.เพชรบูรณ์

วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒๕๔๓