๔.๒ คำอธิบาย/แนวคิด

งานวิจัยดังกล่าว ใช้วิธีการศึกษาความจำเป็นในการตั้งกลุ่มเกษตรธรรมชาติในหมู่บ้านของกลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันและนักพัฒนา โดยเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยพายัพได้ร่วมกันระดมความคิด เพื่อหาวิธีการที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ทางวิชาการโดยสมาชิกกลุ่มเกษตรกรธรรมชาติจะต้องทำงานด้วยตนเอง เพื่อจะได้เรียนรู้วิธีการควบคู่กับการดูงานเกษตรธรรมชาติในที่ต่างๆ มีการสร้างเครือข่ายในการเพิ่มพื้นที่การเกษตรธรรมชาติ เพิ่มจำนวนสมาชิก เพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการเดือนละ ๑ ครั้ง และติดตามประเมินผลโครงการหลังจากระยะเวลาของโครงการสิ้นสุดลง

คณะผู้วิจัยได้ข้อสรุปร่วมกันว่า สมาชิกแต่ละชุมชนยังคงมีปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่มที่มีผลประโยชน์เรื่องเงิน ทำให้การรวมตัวของสมาชิกมีผลประโยชน์ที่หลากหลาย อันมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในกลุ่ม

คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้คัดเลือกกลุ่มสมาชิกที่มีอาชีพคล้ายคลึงกัน กำหนดแนวคิดและจุดร่วมของการทำงานด้านเกษตรธรรมชาติให้ชัดเจนขึ้น