๗.๒ คำอธิบาย/แนวคิด

งานวิจัยดังกล่าวอาศัยแนวคิดดังต่อไปนี้เป็นพื้นฐาน

  • แนวคิดการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

  • แนวทางการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

  • ศึกษาความหมาย ข้อดี และข้อเสียของการประกอบการแบบเจ้าของคนเดียว

  • หลักในการดำเนินงานธุรกิจเกษตรที่ประสบผลสำเร็จ

  • การทำการเกษตรเพื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่น

  • ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและปัจจัยการผลิต