๗. มานะ ถนอมภูวนาถ และคณะ - ผลการดำเนินการปัญหาและความต้องการของเกษตรกรที่ดำเนินงานภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ใน จ.ลพบุรี

สถาบันราชภัฏเทพสตรี ๒๕๔๓