๗.๑ วัตถุประสงค์

งานวิจัยดังกล่าว มุ่งศึกษาลักษณะพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ดำเนินงานภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริ และศึกษาความต้องการของเกษตรกรที่ดำเนินงานภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ วิเคราะห์ปัญหารวมทั้งศึกษาความต้องการของเกษตรกรที่ดำเนินงานภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ