๘. ขจรฤทธิ์ แก้วไตรรัตน์ - การศึกษาทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการทำสวนยางใน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม ๒๕๔๔