๖.๒ คำอธิบาย

ผู้เขียนได้ข้อสรุปจากการวิเคราะห์รายได้ของเกษตรกรที่ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงในจังหวัดเพชรบูรณ์ว่าเกษตรกรมีรายได้ (เฉพาะจากภาคการเกษตร) เฉลี่ยต่อปีเท่ากับ ๕๖,๘๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔ และมีระดับความพอเพียงทางเศรษฐกิจของครัวเรือน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรายได้ ได้แก่ ความพอเพียงของน้ำการขายผลผลิต ระดับความรู้ของภูมิปัญญาชาวบ้าน ขนาดพื้นที่ทำการเกษตร รวมทั้งพิจารณาศักยภาพของรายได้ใน ๕ ปีข้างหน้าว่าจะมีรายได้เฉลี่ย ๑๓๓,๐๐๐ บาท ต่อปี

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาและเผยแพร่ภูมิปัญญาชาวบ้าน และควรแก้ปัญหาด้านการตลาดของผลผลิตให้มากขึ้น