๔. แผนกพัฒนาและบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา - โครงการเกษตรธรรมชาติ บ้านดอนเป่า ต.ดอนเป่า อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

๒๕๓๙-๒๕๔๑